Feest- en Partyband N'RGY!

N'RGY!

Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de uitgever van deze website (hierna: "N'RGY!") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

N'RGY! is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

N'RGY! staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen

N'RGY! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij N'RGY!. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door N'RGY!.

U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De uitgever

De uitgever betreft N'RGY! en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12049400.

Privacy statement

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. N'RGY! houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van onze dienstverlening legt N'RGY! gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een opleiding volgt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en afgenomen producten en diensten.

N'RGY! gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die N'RGY! over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen.

Op de websites van N'RGY! worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan N'RGY! haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen wordt onder meer gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Wijzigingen

N'RGY! behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en het privacy statement te wijzigen en aan te passen conform de geldende privacyregels.

@n_rgy op Twitter!